^ Back to Top

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • New
 • :1001 (73):
  1001 (73)
  1001 (73)
 • :vbiran-bamaze (25):
  Vbiran Bamaze (25)
  Vbiran Bamaze (25)
 • :vbiran-bamaze (57):
  Vbiran Bamaze (57)
  Vbiran Bamaze (57)
 • :1001 (9):
  1001 (9)
  1001 (9)
 • :1001 (41):
  1001 (41)
  1001 (41)
 • :1001 (62):
  1001 (62)
  1001 (62)
 • :vbiran-bamaze (14):
  Vbiran Bamaze (14)
  Vbiran Bamaze (14)
 • :vbiran-bamaze (46):
  Vbiran Bamaze (46)
  Vbiran Bamaze (46)
 • :74:
  74
  74
 • آب گرم:
  آب گرم:
  آب گرم:
 • :1001 (30):
  1001 (30)
  1001 (30)
 • :vbiran-bamaze (3):
  Vbiran Bamaze (3)
  Vbiran Bamaze (3)
 • :vbiran-bamaze (35):
  Vbiran Bamaze (35)
  Vbiran Bamaze (35)
 • تب:
  تب
  تب
 • :1001 (19):
  1001 (19)
  1001 (19)
 • :1001 (51):
  1001 (51)
  1001 (51)
 • :1001 (72):
  1001 (72)
  1001 (72)
 • :vbiran-bamaze (24):
  Vbiran Bamaze (24)
  Vbiran Bamaze (24)
 • :vbiran-bamaze (56):
  Vbiran Bamaze (56)
  Vbiran Bamaze (56)
 • :1001 (8):
  1001 (8)
  1001 (8)
 • :1001 (40):
  1001 (40)
  1001 (40)
 • :1001 (61):
  1001 (61)
  1001 (61)
 • :vbiran-bamaze (13):
  Vbiran Bamaze (13)
  Vbiran Bamaze (13)
 • :vbiran-bamaze (45):
  Vbiran Bamaze (45)
  Vbiran Bamaze (45)
 • :73:
  73
  73
 • ویوا خانوم:
  ویوا خانوم:
  ویوا خانوم:
 • :1001 (29):
  1001 (29)
  1001 (29)
 • :vbiran-bamaze (2):
  Vbiran Bamaze (2)
  Vbiran Bamaze (2)
 • :vbiran-bamaze (34):
  Vbiran Bamaze (34)
  Vbiran Bamaze (34)
 • صفر:
  صفر
  صفر
 • :1001 (18):
  1001 (18)
  1001 (18)
 • :1001 (50):
  1001 (50)
  1001 (50)
 • :1001 (71):
  1001 (71)
  1001 (71)
 • :vbiran-bamaze (23):
  Vbiran Bamaze (23)
  Vbiran Bamaze (23)
 • :vbiran-bamaze (55):
  Vbiran Bamaze (55)
  Vbiran Bamaze (55)
 • :1001 (7):
  1001 (7)
  1001 (7)
 • :1001 (39):
  1001 (39)
  1001 (39)
 • :1001 (60):
  1001 (60)
  1001 (60)
 • :vbiran-bamaze (12):
  Vbiran Bamaze (12)
  Vbiran Bamaze (12)
 • :vbiran-bamaze (44):
  Vbiran Bamaze (44)
  Vbiran Bamaze (44)
 • :72:
  72
  72
 • من من خانوم
  من من خانوم:
  من من خانوم:
 • :1001 (28):
  1001 (28)
  1001 (28)
 • :vbiran-bamaze (1):
  Vbiran Bamaze (1)
  Vbiran Bamaze (1)
 • :vbiran-bamaze (33):
  Vbiran Bamaze (33)
  Vbiran Bamaze (33)
 • خشم:
  خشم
  خشم
 • :1001 (17):
  1001 (17)
  1001 (17)
 • :1001 (49):
  1001 (49)
  1001 (49)
 • :1001 (70):
  1001 (70)
  1001 (70)
 • :vbiran-bamaze (22):
  Vbiran Bamaze (22)
  Vbiran Bamaze (22)
 • :vbiran-bamaze (54):
  Vbiran Bamaze (54)
  Vbiran Bamaze (54)
 • :1001 (6):
  1001 (6)
  1001 (6)
 • :1001 (38):
  1001 (38)
  1001 (38)
 • :1001 (59):
  1001 (59)
  1001 (59)
 • :vbiran-bamaze (11):
  Vbiran Bamaze (11)
  Vbiran Bamaze (11)
 • :vbiran-bamaze (43):
  Vbiran Bamaze (43)
  Vbiran Bamaze (43)
 • :61:
  61
  61
 • من من آقا:
  من من آقا:
  من من آقا:
 • :1001 (27):
  1001 (27)
  1001 (27)
 • بامزه
  bamaze
  bamaze
 • :vbiran-bamaze (32):
  Vbiran Bamaze (32)
  Vbiran Bamaze (32)
 • ها:
  هااا!
  هااا!
 • :1001 (16):
  1001 (16)
  1001 (16)
 • :1001 (48):
  1001 (48)
  1001 (48)
 • :1001 (69):
  1001 (69)
  1001 (69)
 • :vbiran-bamaze (21):
  Vbiran Bamaze (21)
  Vbiran Bamaze (21)
 • :vbiran-bamaze (53):
  Vbiran Bamaze (53)
  Vbiran Bamaze (53)
 • :1001 (5):
  1001 (5)
  1001 (5)
 • :1001 (37):
  1001 (37)
  1001 (37)
 • :1001 (58):
  1001 (58)
  1001 (58)
 • :vbiran-bamaze (10):
  Vbiran Bamaze (10)
  Vbiran Bamaze (10)
 • :vbiran-bamaze (42):
  Vbiran Bamaze (42)
  Vbiran Bamaze (42)
 • :60:
  60
  60
 • شبکاری:
  شبکاری:
  شبکاری:
 • :1001 (26):
  1001 (26)
  1001 (26)
 • :1001:
  1001
  1001
 • :vbiran-bamaze (31):
  Vbiran Bamaze (31)
  Vbiran Bamaze (31)
 • دپرس:
  دپرس
  دپرس
 • :1001 (15):
  1001 (15)
  1001 (15)
 • :1001 (47):
  1001 (47)
  1001 (47)
 • :1001 (68):
  1001 (68)
  1001 (68)
 • :vbiran-bamaze (20):
  Vbiran Bamaze (20)
  Vbiran Bamaze (20)
 • :vbiran-bamaze (52):
  Vbiran Bamaze (52)
  Vbiran Bamaze (52)
 • :1001 (4):
  1001 (4)
  1001 (4)
 • :1001 (36):
  1001 (36)
  1001 (36)
 • :vbiran-bamaze (9):
  Vbiran Bamaze (9)
  Vbiran Bamaze (9)
 • :vbiran-bamaze (41):
  Vbiran Bamaze (41)
  Vbiran Bamaze (41)
 • :55:
  55
  55
 • پچ پچ:
  پچ پچ:
  پچ پچ:
 • :1001 (25):
  1001 (25)
  1001 (25)
 • :1001 (57):
  1001 (57)
  1001 (57)
 • :1001 (78):
  1001 (78)
  1001 (78)
 • :vbiran-bamaze (30):
  Vbiran Bamaze (30)
  Vbiran Bamaze (30)
 • چی:
  چی
  چی
 • :1001 (14):
  1001 (14)
  1001 (14)
 • :1001 (46):
  1001 (46)
  1001 (46)
 • :1001 (67):
  1001 (67)
  1001 (67)
 • :vbiran-bamaze (19):
  Vbiran Bamaze (19)
  Vbiran Bamaze (19)
 • :vbiran-bamaze (51):
  Vbiran Bamaze (51)
  Vbiran Bamaze (51)
 • :1001 (3):
  1001 (3)
  1001 (3)
 • :1001 (35):
  1001 (35)
  1001 (35)
 • :vbiran-bamaze (8):
  Vbiran Bamaze (8)
  Vbiran Bamaze (8)
 • :vbiran-bamaze (40):
  Vbiran Bamaze (40)
  Vbiran Bamaze (40)
 • آخ جون کادو
  آخ جون کادو:
  آخ جون کادو:
 • :1001 (24):
  1001 (24)
  1001 (24)
 • :1001 (56):
  1001 (56)
  1001 (56)
 • :1001 (77):
  1001 (77)
  1001 (77)
 • :vbiran-bamaze (29):
  Vbiran Bamaze (29)
  Vbiran Bamaze (29)
 • عصبانی:
  عصبانی
  عصبانی
 • :1001 (13):
  1001 (13)
  1001 (13)
 • :1001 (45):
  1001 (45)
  1001 (45)
 • :1001 (66):
  1001 (66)
  1001 (66)
 • :vbiran-bamaze (18):
  Vbiran Bamaze (18)
  Vbiran Bamaze (18)
 • :vbiran-bamaze (50):
  Vbiran Bamaze (50)
  Vbiran Bamaze (50)
 • :1001 (2):
  1001 (2)
  1001 (2)
 • :1001 (34):
  1001 (34)
  1001 (34)
 • :vbiran-bamaze (7):
  Vbiran Bamaze (7)
  Vbiran Bamaze (7)
 • :vbiran-bamaze (39):
  Vbiran Bamaze (39)
  Vbiran Bamaze (39)
 • روح :
  روح خالاقزی:
  روح خالاقزی:
 • :1001 (23):
  1001 (23)
  1001 (23)
 • :1001 (55):
  1001 (55)
  1001 (55)
 • :1001 (76):
  1001 (76)
  1001 (76)
 • :vbiran-bamaze (28):
  Vbiran Bamaze (28)
  Vbiran Bamaze (28)
 • آب دهن:
  آب دهن
  آب دهن
 • :1001 (12):
  1001 (12)
  1001 (12)
 • :1001 (44):
  1001 (44)
  1001 (44)
 • :1001 (65):
  1001 (65)
  1001 (65)
 • :vbiran-bamaze (17):
  Vbiran Bamaze (17)
  Vbiran Bamaze (17)
 • :vbiran-bamaze (49):
  Vbiran Bamaze (49)
  Vbiran Bamaze (49)
 • :1001 (1):
  1001 (1)
  1001 (1)
 • :1001 (33):
  1001 (33)
  1001 (33)
 • :vbiran-bamaze (6):
  Vbiran Bamaze (6)
  Vbiran Bamaze (6)
 • :vbiran-bamaze (38):
  Vbiran Bamaze (38)
  Vbiran Bamaze (38)
 • خرزوخان:
  خرزوخان:
  خرزوخان:
 • :1001 (22):
  1001 (22)
  1001 (22)
 • :1001 (54):
  1001 (54)
  1001 (54)
 • :1001 (75):
  1001 (75)
  1001 (75)
 • :vbiran-bamaze (27):
  Vbiran Bamaze (27)
  Vbiran Bamaze (27)
 • آه:
  آه
  آه
 • :1001 (11):
  1001 (11)
  1001 (11)
 • :1001 (43):
  1001 (43)
  1001 (43)
 • :1001 (64):
  1001 (64)
  1001 (64)
 • :vbiran-bamaze (16):
  Vbiran Bamaze (16)
  Vbiran Bamaze (16)
 • :vbiran-bamaze (48):
  Vbiran Bamaze (48)
  Vbiran Bamaze (48)
 • :76:
  76
  76
 • :1001 (32):
  1001 (32)
  1001 (32)
 • :vbiran-bamaze (5):
  Vbiran Bamaze (5)
  Vbiran Bamaze (5)
 • :vbiran-bamaze (37):
  Vbiran Bamaze (37)
  Vbiran Bamaze (37)
 • تیربار:
  تیربار:
  تیربار:
 • :1001 (21):
  1001 (21)
  1001 (21)
 • :1001 (53):
  1001 (53)
  1001 (53)
 • :1001 (74):
  1001 (74)
  1001 (74)
 • :vbiran-bamaze (26):
  Vbiran Bamaze (26)
  Vbiran Bamaze (26)
 • هممم:
  هممم
  هممم
 • :1001 (10):
  1001 (10)
  1001 (10)
 • :1001 (42):
  1001 (42)
  1001 (42)
 • :1001 (63):
  1001 (63)
  1001 (63)
 • :vbiran-bamaze (15):
  Vbiran Bamaze (15)
  Vbiran Bamaze (15)
 • :vbiran-bamaze (47):
  Vbiran Bamaze (47)
  Vbiran Bamaze (47)
 • :75:
  75
  75
 • :1001 (31):
  1001 (31)
  1001 (31)
 • :vbiran-bamaze (4):
  Vbiran Bamaze (4)
  Vbiran Bamaze (4)
 • :vbiran-bamaze (36):
  Vbiran Bamaze (36)
  Vbiran Bamaze (36)
 • ترس:
  ترس
  ترس
 • :1001 (20):
  1001 (20)
  1001 (20)
 • :1001 (52):
  1001 (52)
  1001 (52)
 • Yahoo Smile
 • :19:
  19
  19
 • :104:
  104
  104
 • :51:
  51
  51
 • :68:
  68
  68
 • :30:
  30
  30
 • :9:
  9
  9
 • :16:
  16
  16
 • :41:
  41
  41
 • :20:
  20
  20
 • :103:
  103
  103
 • :52:
  52
  52
 • :67:
  67
  67
 • :31:
  31
  31
 • :10:
  10
  10
 • :114:
  114
  114
 • :42:
  42
  42
 • :21:
  21
  21
 • :102:
  102
  102
 • :53:
  53
  53
 • :66:
  66
  66
 • :32:
  32
  32
 • :11:
  11
  11
 • :113:
  113
  113
 • :43:
  43
  43
 • :22:
  22
  22
 • :101:
  101
  101
 • :54:
  54
  54
 • :65:
  65
  65
 • :33:
  33
  33
 • :12:
  12
  12
 • :112:
  112
  112
 • :44:
  44
  44
 • :23:
  23
  23
 • :100:
  100
  100
 • :56:
  56
  56
 • :1:
  1
  1
 • :34:
  34
  34
 • :13:
  13
  13
 • :111:
  111
  111
 • :45:
  45
  45
 • :24:
  24
  24
 • :79:
  79
  79
 • :57:
  57
  57
 • :2:
  2
  2
 • :35:
  35
  35
 • :14:
  14
  14
 • :110:
  110
  110
 • :46:
  46
  46
 • :25:
  25
  25
 • :78:
  78
  78
 • :58:
  58
  58
 • :3:
  3
  3
 • :36:
  36
  36
 • :15:
  15
  15
 • :109:
  109
  109
 • :47:
  47
  47
 • :26:
  26
  26
 • :77:
  77
  77
 • :59:
  59
  59
 • :D
  4
  4
 • :37:
  37
  37
 • :8:
  8
  8
 • :107:
  107
  107
 • :48:
  48
  48
 • :27:
  27
  27
 • :71:
  71
  71
 • :62:
  62
  62
 • :5:
  5
  5
 • :38:
  38
  38
 • :17:
  17
  17
 • :106:
  106
  106
 • :49:
  49
  49
 • :28:
  28
  28
 • :70:
  70
  70
 • :63:
  63
  63
 • :6:
  6
  6
 • :>
  :>
  :>
 • :39:
  39
  39
 • :18:
  18
  18
 • :105:
  105
  105
 • :50:
  50
  50
 • :69:
  69
  69
 • :64:
  64
  64
 • :29:
  29
  29
 • :7:
  7
  7
 • smilies
  new
  new
 • :40:
  40
  40
 • troll
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :why:
  Why
  Why
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • nazi
 • :th_195:
  Th 195
  Th 195
 • :lie:
  Lie
  Lie
 • :6201:
  62
  62
 • :n61:
  N61
  N61
 • :th_19:
  Th 19
  Th 19
 • :0000:
  0000
  0000
 • :th_82:
  Th 82
  Th 82
 • :ali_084:
  Ali 084
  Ali 084
 • :coleqqspeedgirl 021
  Cole Qq Speed Girl 021
  Cole Qq Speed Girl 021
 • :3010:
  31
  31
 • :n22:
  N22
  N22
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :th_59:
  Th 59
  Th 59
 • :ali_048:
  Ali 048
  Ali 048
 • :th_144:
  Th 144
  Th 144
 • :600:
  6
  6
 • :Love icon035:
  Love Icon035
  Love Icon035
 • :n88:
  N88
  N88
 • :th_39:
  Th 39
  Th 39
 • :ali_025:
  Ali 025
  Ali 025
 • :th_112:
  Th 112
  Th 112
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :th_192:
  Th 192
  Th 192
 • :leocot:
  Leocot
  Leocot
 • :6101:
  61
  61
 • :n58:
  N58
  N58
 • :th_16:
  Th 16
  Th 16
 • :0000000:
  0000000
  0000000
 • :th_81:
  Th 81
  Th 81
 • :ali_083:
  Ali 083
  Ali 083
 • :coleqqspeedgirl 020
  Cole Qq Speed Girl 020
  Cole Qq Speed Girl 020
 • :30000:
  30
  30
 • :n19:
  N19
  N19
 • :neko 021:
  Neko 021
  Neko 021
 • :th_57:
  Th 57
  Th 57
 • :ali_047:
  Ali 047
  Ali 047
 • :th_141:
  Th 141
  Th 141
 • :500:
  5
  5
 • :Love icon025:
  Love Icon025
  Love Icon025
 • :n85:
  N85
  N85
 • :th_37:
  Th 37
  Th 37
 • :ali_019:
  Ali 019
  Ali 019
 • :th_111:
  Th 111
  Th 111
 • :ali_116:
  Ali 116
  Ali 116
 • :th_179:
  Th 179
  Th 179
 • :hot3:
  Hot3
  Hot3
 • :5601:
  56
  56
 • :n56:
  N56
  N56
 • :th_14:
  Th 14
  Th 14
 • :00000:
  00000
  00000
 • :th_80:
  Th 80
  Th 80
 • :ali_073:
  Ali 073
  Ali 073
 • :coleqqspeedgirl 012
  Cole Qq Speed Girl 012
  Cole Qq Speed Girl 012
 • :2600:
  26
  26
 • :n13:
  N13
  N13
 • :neko 014:
  Neko 014
  Neko 014
 • :th_55:
  Th 55
  Th 55
 • :ali_044:
  Ali 044
  Ali 044
 • :th_136:
  Th 136
  Th 136
 • :300:
  3
  3
 • :Love icon019:
  Love Icon019
  Love Icon019
 • :n84:
  N84
  N84
 • :th_35:
  Th 35
  Th 35
 • :ali_017:
  Ali 017
  Ali 017
 • :th_109:
  Th 109
  Th 109
 • :ali_114:
  Ali 114
  Ali 114
 • :th_178:
  Th 178
  Th 178
 • :hoc:
  Hoc
  Hoc
 • :5201:
  52
  52
 • :n53:
  N53
  N53
 • :th_13:
  Th 13
  Th 13
 • :th_79:
  Th 79
  Th 79
 • :ali_065:
  Ali 065
  Ali 065
 • :coleqqspeedgirl 010
  Cole Qq Speed Girl 010
  Cole Qq Speed Girl 010
 • :1801:
  18
  18
 • :n09:
  N09
  N09
 • :neko 007:
  Neko 007
  Neko 007
 • :th_54:
  Th 54
  Th 54
 • :ali_043:
  Ali 043
  Ali 043
 • :th_133:
  Th 133
  Th 133
 • :th_218:
  Th 218
  Th 218
 • :Love icon016:
  Love Icon016
  Love Icon016
 • :n83:
  N83
  N83
 • :th_32:
  Th 32
  Th 32
 • :ali_015:
  Ali 015
  Ali 015
 • :th_107:
  Th 107
  Th 107
 • :ali_113:
  Ali 113
  Ali 113
 • :th_177:
  Th 177
  Th 177
 • :hoa:
  Hoa
  Hoa
 • :4901:
  51
  51
 • :n50:
  N50
  N50
 • :th_12:
  Th 12
  Th 12
 • :th_78:
  Th 78
  Th 78
 • :ali_061:
  Ali 061
  Ali 061
 • :coleqqspeedgirl 006
  Cole Qq Speed Girl 006
  Cole Qq Speed Girl 006
 • :1701:
  17
  17
 • :n02:
  N02
  N02
 • :neko 005:
  Neko 005
  Neko 005
 • :th_53:
  Th 53
  Th 53
 • :ali_042:
  Ali 042
  Ali 042
 • :th_126:
  Th 126
  Th 126
 • :th_212:
  Th 212
  Th 212
 • :Love icon015:
  Love Icon015
  Love Icon015
 • :n82:
  N82
  N82
 • :th_29:
  Th 29
  Th 29
 • :ali_010:
  Ali 010
  Ali 010
 • :th_99:
  Th 99
  Th 99
 • :ali_112:
  Ali 112
  Ali 112
 • :th_166:
  Th 166
  Th 166
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :4801:
  48
  48
 • :n49:
  N49
  N49
 • :th_11:
  Th 11
  Th 11
 • :th_71:
  Th 71
  Th 71
 • :ali_060:
  Ali 060
  Ali 060
 • :coleqqspeedgirl 005
  Cole Qq Speed Girl 005
  Cole Qq Speed Girl 005
 • :1501:
  15
  15
 • :Love icon072:
  Love Icon072
  Love Icon072
 • :neko 001:
  Neko 001
  Neko 001
 • :th_52:
  Th 52
  Th 52
 • :ali_041:
  Ali 041
  Ali 041
 • :th_123:
  Th 123
  Th 123
 • :th_206:
  Th 206
  Th 206
 • :Love icon013:
  Love Icon013
  Love Icon013
 • :n81:
  N81
  N81
 • :th_28:
  Th 28
  Th 28
 • :ali_009:
  Ali 009
  Ali 009
 • :th_97:
  Th 97
  Th 97
 • :ali_105:
  Ali 105
  Ali 105
 • :th_164:
  Th 164
  Th 164
 • :hb:
  Hb
  Hb
 • :4701:
  47
  47
 • :n41:
  N41
  N41
 • :th_9:
  Th 9
  Th 9
 • :th_70:
  Th 70
  Th 70
 • :ali_059:
  Ali 059
  Ali 059
 • :1201:
  12
  12
 • :Love icon061:
  Love Icon061
  Love Icon061
 • :neko 000:
  Neko 000
  Neko 000
 • :th_51:
  Th 51
  Th 51
 • :ali_040:
  Ali 040
  Ali 040
 • :th_121:
  Th 121
  Th 121
 • :coleqqspeedgirl 003
  Cole Qq Speed Girl 003
  Cole Qq Speed Girl 003
 • :th_201:
  Th 201
  Th 201
 • :Love icon005:
  Love Icon005
  Love Icon005
 • :n78:
  N78
  N78
 • :th_27:
  Th 27
  Th 27
 • :ali_007:
  Ali 007
  Ali 007
 • :th_94:
  Th 94
  Th 94
 • :ali_103:
  Ali 103
  Ali 103
 • :th_160:
  Th 160
  Th 160
 • :fromabove:
  Fromabove
  Fromabove
 • :4101:
  41
  41
 • :n37:
  N37
  N37
 • :th_7:
  Th 7
  Th 7
 • :th_69:
  Th 69
  Th 69
 • :ali_057:
  Ali 057
  Ali 057
 • :1010:
  10
  10
 • :Love icon054:
  Love Icon054
  Love Icon054
 • :n99:
  N99
  N99
 • :th_49:
  Th 49
  Th 49
 • :ali_031:
  Ali 031
  Ali 031
 • :th_119:
  Th 119
  Th 119
 • :coleqqspeedgirl 001
  Cole Qq Speed Girl 001
  Cole Qq Speed Girl 001
 • :th_198:
  Th 198
  Th 198
 • :Love icon002:
  Love Icon002
  Love Icon002
 • :1041:
  104
  104
 • :n76:
  N76
  N76
 • :th_25:
  Th 25
  Th 25
 • :ali_001:
  Ali 001
  Ali 001
 • :th_92:
  Th 92
  Th 92
 • :ali_102:
  Ali 102
  Ali 102
 • :th_152:
  Th 152
  Th 152
 • :flash2:
  Flash2
  Flash2
 • :4010:
  40
  40
 • :n35:
  N35
  N35
 • :th_6:
  Th 6
  Th 6
 • :th_68:
  Th 68
  Th 68
 • :ali_056:
  Ali 056
  Ali 056
 • :900:
  9
  9
 • :Love icon046:
  Love Icon046
  Love Icon046
 • :n94:
  N94
  N94
 • :th_47:
  Th 47
  Th 47
 • :ali_029:
  Ali 029
  Ali 029
 • :th_118:
  Th 118
  Th 118
 • :cole qq speed girl
  Cole Qq Speed Girl 000
  Cole Qq Speed Girl 000
 • :th_197:
  Th 197
  Th 197
 • :Love icon001.jpg:
  Love Icon001.jpg
  Love Icon001.jpg
 • :6601:
  66
  66
 • :n65:
  N65
  N65
 • :th_24:
  Th 24
  Th 24
 • :116:
  116
  116
 • :th_84:
  Th 84
  Th 84
 • :ali_096:
  Ali 096
  Ali 096
 • :th_149:
  Th 149
  Th 149
 • :die:
  Die
  Die
 • :3901:
  39
  39
 • :n34:
  N34
  N34
 • :th_5:
  Th 5
  Th 5
 • :th_65:
  Th 65
  Th 65
 • :ali_054:
  Ali 054
  Ali 054
 • :800:
  8
  8
 • :Love icon045:
  Love Icon045
  Love Icon045
 • :n92:
  N92
  N92
 • :th_46:
  Th 46
  Th 46
 • :ali_027:
  Ali 027
  Ali 027
 • :th_117:
  Th 117
  Th 117
 • :chocolate:
  Chocolate
  Chocolate
 • :th_196:
  Th 196
  Th 196
 • :Love icon000:
  Love Icon000
  Love Icon000
 • :6301:
  63
  63
 • :n64:
  N64
  N64
 • :th_22:
  Th 22
  Th 22
 • :89:
  89
  89
 • :th_83:
  Th 83
  Th 83
 • :ali_091:
  Ali 091
  Ali 091
 • :coleqqspeedgirl 024
  Cole Qq Speed Girl 024
  Cole Qq Speed Girl 024
 • :3601:
  36
  36
 • :n28:
  N28
  N28
 • :th_3:
  Th 3
  Th 3
 • :th_62:
  Th 62
  Th 62
 • :ali_053:
  Ali 053
  Ali 053
 • :th_148:
  Th 148
  Th 148
 • :700:
  7
  7
 • :Love icon039:
  Love Icon039
  Love Icon039
 • :n89:
  N89
  N89
 • :th_42:
  Th 42
  Th 42
 • :ali_026:
  Ali 026
  Ali 026
 • :th_114:
  Th 114
  Th 114
 • :but:
  But
  But
درباره ما
دوستان ما
ما در شبکه های اجتماعی

انجمن دنیای کلاسیک انجمنی تفریحی در همه زمینه هاست هدف از ایجاد این انجمن ایجاد فضایی دوستانه برای دوستانی که به دنیای کلاسیک قدم میزارند هست

انیم آپ پایگاه خبری سیرجان